Tuesday, July 26, 2016

Litanija ta` Riparazzjoni lil Ġesu` Sagramentat


Litanija ta` Riparazzjoni lil Ġesu` Sagramentat

Mulej, ħniena
· Kristu, ħniena,
· Mulej, ħniena,
· Kristu, ismagħna,
· Kristu, ilqa' t-talb tagħna.
· Missier Etern, Alla, ħenn għalina.
· Iben, Alla, li fdejt id-dinja, ħenn għalina.
· Spirtu s-Santu, Alla, ħenn għalina.
· Trinita Mqaddsa, Alla wieħed, ħenn għalina.

· Ostja Mqaddsa, offerta għas-saħħa tal-bnedmin, ħenn għalina.
· Ostja Mqaddsa, umiljata fuq l-Altar minna u għalina, ħenn għalina.
· Ostja Mqaddsa, offiża mill-ħżiena, ħenn għalina.
· Ostja Mqaddsa, miġġielda mill-eretiċi u minn dawk li ma jemmnux fik, ħenn għalina.
· Ostja Mqaddsa, imżebilħa mid-dgħajfa, ħenn għalina.
· Ostja Mqaddsa, ħobż tal-anġli mogħti lil min ma jixraqlux, ħenn għalina.
· Ostja Mqaddsa, ittraskurata u abbandunata fil-knejjes, ħenn għalina.·  Alla, kun ħanin magħna, u aħfrilna.
· Alla, kun għalina ta' għajnuna, u ismagħna.
· Għad-disprezzi bla qies lejn is-Sagrament hekk tal-għaġeb, aħna npattulek, Mulej!
· Għat-tqarbin ħażin, aħna npattulek, Mulej!
· Għall-Quddies sagrileġġ, aħna npattulek, Mulej!
· Għan-nuqqas ta' qima tal-insara, aħna npattulek, Mulej!
· Għan-nuqqas ta' ġieħ fil-knejjes Tiegħek, aħna npattulek, Mulej!
· Għas-serq tal-Pissidi Mqaddsa, aħna npattulek, Mulej!
· Għad-dagħa ta' sikwit tal-ħżiena, aħna npattulek, Mulej!
· Għall-wiri ta' films ħżiena li joffendu s-sentimenti ta' pajjiż nisrani, aħna npattulek, Mulej!
· Għall-ebusija u kefrija tal-eretiċi, aħna npattulek, Mulej!
· Għal Ġesu’ Kristu ppersegwitat fil-Vigarju Tiegħu f'din l-art, aħna npattulek, Mulej!
· Għal Ġesu’ Kristu ppersegwitat fl-Isqfijiet Tiegħu, aħna npattulek, Mulej!
· Għal Ġesu’ Kristu ppersegwitat fis-saċerdoti Tiegħu, aħna npattulek, Mulej!
· Għal Ġesu’ Kristu diżoronat mill-ġurnali ħżiena, aħna npattulek, Mulej!
· Għad-diskors ħażin li jingħad fil-knejjes Tiegħek min-nies bla għaqal, aħna npattulek, Mulej!
· Għall-profanaturi tal-knejjes, li jagħmluhom post ta' skandlu, aħna npattulek, Mulej!


· Mulej kattar fl-insara kollha r-rispett lejn l-Adorabbli Sagrament tal-Altar,
Ismagħna, nitolbuk, Mulej!
· Mulej, ikxef is-Sagrament tal-imħabba Tieghek lill-eretiċi,
Ismagħna, nitolbuk, Mulej!
· Mulej, ixħet fuqna l-offiżi ta' dawk li jiddisprezzawk,
Ismagħna, nitolbuk, Mulej!
· Mulej, ilqa' t-tpattija tagħna magħmula bi spirtu ta' umilta’,
Ismagħna, nitolbuk, Mulej!
· Mulej, agħmel li togħġbok dejjem l-adorazzjoni tagħna,
Ismagħna, nitolbuk, Mulej!
· Ostja Pura, ismagħna.
· Ostja Mqaddsa, ismagħna.
· Ostja Immakulata, ismagħna.
Ħaruf ta' Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, aħfrilna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf ta' Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismagħna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf ta' Alla, li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina.
O Sinjur tagħna Ġesu’ Kristu, f'ġieħ l-Omm Tiegħek Marija jkollok ħniena minna, ilqa' dawn l-atti ta' riparazzjoni, u bierek l-ulied tal-Omm Tiegħek. Ammen.

Inħeġġeġ lil kulħadd biex titolbu din il-litanija wara li smajna b`serqa sagrilega tas-Santissimu Sagrament minn Kunvent fil-Belt Valletta. Wasal il-mument li t-tqarbin jibda isir fil-ħalq biss biex nevitaw aktar riskji.

Sunday, July 24, 2016

Tridentine Mass today in Birkirkara Sunday Mass will be celebrated in the Extraordinary Form of the Roman Rite this afternoon.

Venue: St. Paul's Chapel
Time: 18:30 
Celebrant: Canon Nicholas Doublet

Wednesday, July 6, 2016

Photo of the Tridentine Mass in BirkirkaraIn the previous post, we had advertised this Mass.

A reader sent us this photo, from Facebook showing the Mass held at St. Paul's Chapel.

Between 50 - 60 people, including many young ones, attended this celebration.

It was a great success, bearing also in mind that a heavy downpour had just occurred.

We look forward to more Masses.

Special thanks to Canon Nicholas Doublet, who was the person behind this Mass and who also delivered a wonderful homily.