Tuesday, May 28, 2019

Talba lil San Filippu Neri - patrun ta' Pro Tridentina (Malta)

Related image


O Alla omnipotenti u ħniena, li għall-benefiċċju u l-kumdità tagħna għandna Qaddis fil-Knisja, l-għażiż San Filippu Neri, u b'mod għamiltu l-Appostlu ta' Ruma, il-mudell tas-saċerdoti, is-sid u l-kaptan taż-żgħażagħ, ilqa' t-talb li ngħaddu lilek, spiritwalment magħquda miegħu u agħtina l-grazzja, permezz tal-interċessjoni tiegħu u l-merti ta' Sidna Ġesù, biex nimitaw il-purità tiegħu, il-karità tiegħu, il-glorja qaddisa tiegħu f'kull ħidma tajba, id-devozzjoni tiegħu għas-SS. Verġni, biex aħna ukoll nkunu nistgħu jistħoqqilna ngawdu miegħu u mal-qaddisin kollha l-glorja fil-patrija mbierka tal-ġenna. Amen.